Kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy ZUS?

Kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy ZUS?

komu-należy-się-zasiłek-pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest w przypadku śmierci obywatela Polski. ZUS pokrywa wtedy wydatki poniesione na zorganizowanie pogrzebu do kwoty zasiłku pogrzebowego. O zasiłek pogrzebowy można ubiegać się w okresie do 12 miesięcy od daty zgonu osoby, po której zasiłek się należy. W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć Państwu na pytanie: Kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy ZUS?

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy ZUS?

Zasiłek pogrzebowy ZUS należy się w przypadku śmierci osoby, która:

  • podlegała ubezpieczeniu emerytalnemu lub rentowemu (np. z tytułu wykonywania umowy o pracę, prowadzenia działalności gospodarczej)
  • miała wypłacaną emeryturę lub rentę
  • w chwili śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, ale spełniała warunki do jej uzyskania
  • była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub osoby pobierającej emeryturę lub rentę (przez członka rodziny należy rozumieć tutaj: małżonka, rodzica, dzieci, rodzeństwo, dziadków, wnuki)

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w przypadku śmierci osoby, która otrzymywała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia. Jednak co zrobić jeśli osoba zmarła nie była ubezpieczona? Na to pytanie staramy się odpowiedzieć w tym artykule:
Czy zasiłek pogrzebowy należy się również po nieubezpieczonym zmarłym?

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy ZUS?

Według polskiego prawa, zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty związane z pogrzebem osoby zmarłej – osoba na jaką zakład pogrzebowy wystawił fakturę. Ta sama osoba powinna złożyć wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Jak ubiegać się o zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Zazwyczaj to rodzina zmarłego organizuje pogrzeb, dlatego zasiłek pogrzebowy najczęściej wypłacany jest osobie spokrewnionej ze zmarłym: małożonek, rodzic, dziecko, brat, siostra, dziadek, babcia. Oprócz tego prawo do złożenia wniosku przysługuje każdemu, kto pokrył koszty pogrzebu. Może być to:

  • pracodawca osoby zmarłej
  • dom opieki społecznej
  • gmina lub powiat
  • osoby prawne kościoła lub związku wyznaniowego

W sytuacji gdy pogrzeb został sfinansowany przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, wymieniony wyżej, zasiłek pogrzebowy jest dzielony między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.