Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym zamieszczony na stronie internetowej pod adresem http://www.firma-piechota.pl/kontakt jest Firma Piechota Leszek Piechota z siedzibą we Wschowie przy ul. Czereśniowej 1 zwanej dalej “Administratorem”. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem telefonicznie pod numerem 0048 65 540 73 73 oraz za pośrednictwem poczty email biuro@firma-piechota.pl
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest umowa pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji umowy przesłanej w formie elektronicznej, a następnie je podpisanie w siedzibie lub oddziale Administratora i dla wykonania której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 3 lat od dnia rozwiązania Umowy.
6. Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym odbiorcom:
a) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
b) Bankom, Urzędom Stanu Cywilnego, Szpitalu, Kostnicom,
c) Podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych .
8. Ma Pani/Pana prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.